Письмо ФТС РФ № 06-68/38174 от 2006-11-02 00:00:00

О внесении изменений в письмо ФТС России от 23.12.2004 N 07-58/12115

На основании заявления правообладателя и в связи с представленной им информацией Главное управление товарной номенклатуры и торговых ограничений Федеральной таможенной службы информирует, что срок принятия мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, обозначенных товарными знаками ОАО "Красный Октябрь", продлен до 23.12.2007.
В связи с внесением изменений в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности пункты 1.1 "Товарные знаки" и 4 "Срок принятия мер, связанных с приостановлением выпуска" приложения к письму ФТС России от 23.12.2004 N 07-58/12115 "О товарных знаках ОАО "Красный Октябрь" изложены в редакции согласно приложению к настоящему письму. При этом письмо ФТС России от 15.11.2005 N 06-65/39697 "О внесении изменений в письмо ФТС России от 23.12.2004 N 07-58/12115" считать утратившим силу.
Прошу довести данную информацию до сведения подчиненных таможенных органов и заинтересованных лиц.

Первый заместитель начальника Главного управления товарной номенклатуры и торговых ограничений
генерал-майор таможенной службы
А.М.Максимов

Приложение
к письму ФТС России
от 02.11.2006 N 06-68/38174

1.1. Товарные знаки:

  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і N і  Товарный знак, описание  і Класс іТовары іНомер и дата і
  іп/пі    товарного знака    ітоварові    ісвидетельстваі
  і  і               іпо МКТУі    і на товарный і
  і  і               і    і    і  знак   і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і 1 і       2        і  3  і  4  і   5   і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і 1.іРисунок(*)          і  30 іКонди- і184515 от  і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    ітерскиеі10.02.2000  і
  і  іобразованный изображением   і    іизделияі       і
  і  ідевочки в платочке и словеснойі    і    і       і
  і  ісоставляющей "Аленка",    і    і    і       і
  і  івыполненной шрифтом, стилизо- і    і    і       і
  і  іванным под прописной в нижней і    і    і       і
  і  ічасти, а справа и слева    і    і    і       і
  і  і"Alionka"           і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і 2.іАНТРАКТ            і  30 іКонди- і153264 от  і
  і  і               і    ітерскиеі28.05.97   і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і 3.іАНТРАКТ            і  30 іКонди- і244839 от  і
  і  і               і    ітерскиеі28.04.2003  і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і 4.іРисунок(*)          і  30 іКонфетыі 111620 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    і    і 28.05.93  і
  і  іобразованный изображением   і    і    і       і
  і  іледокола во льдах и словесной і    і    і       і
  і  ісоставляющей "АРКТИКА", по  і    і    і       і
  і  івертикали справа и слева   і    і    і       і
  і  іуказание на производителя   і    і    і       і
  і  і"Красный Октябрь", выполненноеі    і    і       і
  і  ів фирменном стиле.      і    і    і       і
  і  іЦветовое сочетание:      і    і    і       і
  і  ісиний, белый, черный, красный,і    і    і       і
  і  іголубой            і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і 5.іБУРЕНКА            і  30 іКонди- і 149078 от і
  і  і               і    ітерскиеі 30.12.96  і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і 6.іРисунок(*)          і  30 іКонфетыі 138835 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    і    і 28.02.96  і
  і  іобразованный геометрическим  і    і    і       і
  і  іорнаментом из изогнутых линий,і    і    і       і
  і  іна фоне которого расположена і    і    і       і
  і  ісловесная составляющая    і    і    і       і
  і  і"ВИХРЬ", выполненная     і    і    і       і
  і  іоригинальным шрифтом, а по  і    і    і       і
  і  ікраям указание на производите-і    і    і       і
  і  іля "Красный Октябрь", выпол- і    і    і       і
  і  іненное в фирменном стиле.   і    і    і       і
  і  іЦветовое сочетание:      і    і    і       і
  і  ібелый, светло-коричневый,   і    і    і       і
  і  ісветло-фиолетовый, светло-  і    і    і       і
  і  ізеленый            і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і 7.іГВАРДЕЙСКАЯ СЛАВА       і  30 іКонди- і 242543 от і
  і  і               і    ітерскиеі 07.04.2003 і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і 8.іРисунок(*)          і  30 іШоколаді 160772 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    і    і 30.01.98  і
  і  іобразованный изображением двухі    і    і       і
  і  іигрушечных зайцев, волчка,  і    і    і       і
  і  іпирамидки и мячика, под кото- і    і    і       і
  і  ірыми на полосе с орнаментом  і    і    і       і
  і  ірасположена выведенная из   і    і    і       і
  і  іправовой охраны словесная   і    і    і       і
  і  ісоставляющая "ДЕТСКИЙ", а вни-і    і    і       і
  і  ізу указание на производителя і    і    і       і
  і  і"Красный Октябрь",      і    і    і       і
  і  івыполненное в фирменном стиле і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і 9.іРисунок(*)          і  30 іКонди- і 220984 от і
  і  іКомбинированное обозначение, і    ітерскиеі 12.09.2002 і
  і  іобразованное словесной сос-  і    іизде- і       і
  і  ітавляющей в кириллице     і    ілия, а і       і
  і  і"ЗОЛОТОЕ", расположенной по  і    іименно і       і
  і  івертикали на белой полосе,  і    ісуфле і       і
  і  ісправа от которой размещено  і    і    і       і
  і  ісловесное обозначение "Красныйі    і    і       і
  і  іОктябрь", выполненное в    і    і    і       і
  і  іфирменном стиле шрифтом,   і    і    і       і
  і  істилизованным под прописной, і    і    і       і
  і  інад и под белой полосой рас- і    і    і       і
  і  іположено словесное обозначениеі    і    і       і
  і  і"Красный Октябрь", выполненноеі    і    і       і
  і  ів фирменном стиле шрифтом,  і    і    і       і
  і  істилизованным под прописной, ві    і    і       і
  і  ідве строки и вписанное в овал і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і10.іЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК        і  30 іКонди- і 227202 от і
  і  і               і    ітерскиеі 05.11.2002 і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і11.іРисунок(*)          і  30 іКонди- і 253975 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    ітерскиеі 28.08.2003 і
  і  іобразованный чередующимися по і    іизделияі       і
  і  івертикали стилизованным    і    і    і       і
  і  іизображением золотого ключика,і    і    і       і
  і  ісловесного обозначения    і    і    і       і
  і  і"Красный Октябрь", выполненно-і    і    і       і
  і  іго в фирменном стиле шрифтом, і    і    і       і
  і  істилизованным под прописной, ві    і    і       і
  і  ідве строки и вписанного в   і    і    і       і
  і  іовал, и словесной составляющейі    і    і       і
  і  ів кириллице "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" і    і    і       і
  і  іна фоне красной полосы, справаі    і    і       і
  і  іи слева от полосы на красных иі    і    і       і
  і  ікоричневых ромбах стилизован- і    і    і       і
  і  іное изображение золотого клю- і    і    і       і
  і  ічика, по сторонам от которых і    і    і       і
  і  іжелтые полосы, ограниченные  і    і    і       і
  і  ікрасной волной        і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і12.іРисунок(*)          і  30 іКонди- і 254249 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    ітерскиеі 01.09.2003 і
  і  іобразованный светло-желтым  і    іизделияі       і
  і  іромбом со словесной      і    і    і       і
  і  ісоставляющей в кириллице   і    і    і       і
  і  і"ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК", справа и  і    і    і       і
  і  іслева от которого расположены і    і    і       і
  і  ікоричневые и красные ромбы со і    і    і       і
  і  істилизованным изображением  і    і    і       і
  і  ізолотого ключика и словесного і    і    і       і
  і  іобозначения "Красный Октябрь",і    і    і       і
  і  івыполненного в фирменном   і    і    і       і
  і  істиле шрифтом, стилизованным і    і    і       і
  і  іпод прописной, в две строки  і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і13.іРисунок(*)          і  30 іКакао, і 143788 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    ікакао- і 28.06.96  і
  і  іобразованный стилизованным  і    іпро-  і       і
  і  ірастительным орнаментом, в  і    ідукты і       і
  і  ісередине которого расположен і    і    і       і
  і  іпрямоугольник со словесной  і    і    і       і
  і  ісоставляющей "ЗОЛОТОЙ     і    і    і       і
  і  іЯРЛЫК" и указание на произво- і    і    і       і
  і  ідителя "Красный Октябрь", вы- і    і    і       і
  і  іполненное в фирменном стиле. і    і    і       і
  і  іЦветовое сочетание:      і    і    і       і
  і  ічерный, желтый, зеленый    і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і14.іЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК         і  30 іКонди- і 205063 от і
  і  іZOLOTOYI YARLYK        і    ітерскиеі 19.09.2001 і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і15.іИСКУШЕНИЕ           і  30 іКонди- і 221034 от і
  і  і               і    ітерскиеі 12.09.2002 і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і16.іРисунок(*)          і  30 іКонфетыі 107908 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    і    і 08.09.92  і
  і  іобразованный графическим   і    і    і       і
  і  ірешением слова "Кара-кум",  і    і    і       і
  і  ірасположенным по диагонали в і    і    і       і
  і  ідве строки, с дефисом в виде і    і    і       і
  і  іточки по вертикали, справа и і    і    і       і
  і  іслева указание на производи- і    і    і       і
  і  ітеля "Красный Октябрь",    і    і    і       і
  і  івыполненное в фирменном стиле.і    і    і       і
  і  іЦветовое сочетание:      і    і    і       і
  і  іжелтый, черный, коричневый,  і    і    і       і
  і  ісветло-желтый         і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і17.іКАРА-КУМ           і  30 іКонди- і 221036 от і
  і  і               і    ітерскиеі 12.09.2002 і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і18.іРисунок(*)          і  30 іКонди- і 138114 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    ітерскиеі 28.02.96  і
  і  іобразованный стилизованным  і    іизделияі       і
  і  іизображением котенка на фоне і    і    і       і
  і  ікирпичной стены, изображения і    і    і       і
  і  ікотенка повторяются в     і    і    і       і
  і  івертикальной плоскости, между і    і    і       і
  і  іними поочередно расположена  і    і    і       і
  і  ісловесная составляющая "Кис- і    і    і       і
  і  іКис" или "Kis-Kis", по верти- і    і    і       і
  і  ікали справа и слева указание і    і    і       і
  і  іна производителя "Красный   і    і    і       і
  і  іОктябрь", выполненное в фир- і    і    і       і
  і  іменном стиле.         і    і    і       і
  і  іЦветовое сочетание:      і    і    і       і
  і  ібелый, черный, серебристый,  і    і    і       і
  і  іоранжевый, коричневый, желтый і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і19.іРисунок(*)          і  30 іКонфетыі 152542 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    і    і 30.04.97  і
  і  іобразованный изображением   і    і    і       і
  і  ікоровы на лугу, под которой  і    і    і       і
  і  ірасположена полоса со     і    і    і       і
  і  ісловесной составляющей "кон- і    і    і       і
  і  іфеты КОРОВКА", а на нижней  і    і    і       і
  і  іполосе указание на производи- і    і    і       і
  і  ітеля "Красный Октябрь", выпол-і    і    і       і
  і  іненное в фирменном стиле.   і    і    і       і
  і  іЦветовое сочетание:      і    і    і       і
  і  ісветло-серый, красный, белый, і    і    і       і
  і  ісиний, темно- и светло-    і    і    і       і
  і  ікоричневый, светло-зеленый,  і    і    і       і
  і  ізеленый            і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і20.іКОРОВКА            і  30 іКонди- і 199900 от і
  і  іKOROVKA            і    ітерскиеі 26.02.2001 і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і21.іРисунок(*)          і  30 іКонфетыі 105541 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    і    і 15.06.92  і
  і  іобразованный обрамленным   і    і    і       і
  і  іорнаментом из листьев     і    і    і       і
  і  іизображением девочки в краснойі    і    і       і
  і  ішапочке, с корзинкой на левой і    і    і       і
  і  іруке и с букетом цветов, с  і    і    і       і
  і  ілевой стороны по вертикали  і    і    і       і
  і  ірасположен словесный элемент і    і    і       і
  і  і"Красный Шапочка", выполненныйі    і    і       і
  і  іоригинальным шрифтом, а по  і    і    і       і
  і  івертикали справа указание на і    і    і       і
  і  іпроизводителя "Красный    і    і    і       і
  і  іОктябрь", выполненное в    і    і    і       і
  і  іфирменном стиле.       і    і    і       і
  і  іЦветовое сочетание:      і    і    і       і
  і  іжелтый, зеленый, красный,   і    і    і       і
  і  ісиний, коричневый, белый   і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і22.іРисунок(*)          і  30 іКонди- і 103951 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    ітерскиеі 06.04.92  і
  і  іобразованный стилизованным  і    іизделияі       і
  і  ікрасным маком и словесным   і    і    і       і
  і  іэлементом "Красный мак",   і    і    і       і
  і  іуказание на производителя   і    і    і       і
  і  і"Красный Октябрь", выполненноеі    і    і       і
  і  ів фирменном стиле.      і    і    і       і
  і  іЦветовое сочетание:      і    і    і       і
  і  ісветло-зеленый, красный,   і    і    і       і
  і  ічерный, темно-зеленый     і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і23.іКрасный Октябрь        і  30 іКонди- і 173095 от і
  і  і               і    ітерскиеі 17.03.99  і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і24.іКрасный Октябрь        і  30 іКонди- і 180346 от і
  і  і               і    ітерскиеі 05.10.99  і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і25.іРисунок(*)          і  30 іКонди- і 173094 от і
  і  і               і    ітерскиеі 17.03.99  і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і26.іРисунок(*)          і  30 іКара- і 176852 от і
  і  і               і    імель, і 06.07.99  і
  і  і               і    іконфе- і       і
  і  і               і    іты,  і       і
  і  і               і    іконфетыі       і
  і  і               і    імятные,і       і
  і  і               і    іпрали- і       і
  і  і               і    іне, по-і       і
  і  і               і    імадки, і       і
  і  і               і    ішоколаді       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і27.іРисунок(*)          і  30 іКонфетыі 144987 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    і    і 16.08.96  і
  і  іобразованный изображением   і    і    і       і
  і  ікрасных цветов и бутонов,   і    і    і       і
  і  ісловесной составляющей    і    і    і       і
  і  і"Красный цветок" и указанием і    і    і       і
  і  іна производителя "Красный Ок- і    і    і       і
  і  ітябрь", выполненным в фирмен- і    і    і       і
  і  іном стиле.          і    і    і       і
  і  іЦветовое сочетание:      і    і    і       і
  і  іжелтый, красный, темно-    і    і    і       і
  і  ікрасный, зеленый, белый,   і    і    і       і
  і  ітемно-коричневый       і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і28.іРисунок(*)          і  30 іКонди- і 103976 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    ітерскиеі 06.04.92  і
  і  іобразованный изображением   і    іизделияі       і
  і  іидущего по поляне с цветами  і    і    і       і
  і  імальчика с рюкзаком, перед  і    і    і       і
  і  ікоторым бежит щенок, в левом і    і    і       і
  і  іверхнем углу изображение   і    і    і       і
  і  ібабочки, по диагонали располо-і    і    і       і
  і  іжен словесный элемент     і    і    і       і
  і  і"Шоколад" и в овале "КРЕПЫШ". і    і    і       і
  і  іЦветовое сочетание:      і    і    і       і
  і  ібелый, светло-коричневый,   і    і    і       і
  і  ітемно-коричневый, красный,  і    і    і       і
  і  ісеребристый, желтый, черный, і    і    і       і
  і  ірозовый            і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і29.іКРЕПЫШ            і  30 іКонди- і 221029 от і
  і  і               і    ітерскиеі 12.09.2002 і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і30.іКУЗЯ, ДРУГ АЛЕНКИ       і  30 іКонди- і 191976 от і
  і  і               і    ітерскиеі 07.08.2000 і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і31.іРисунок(*)          і  30 іКонди- і 140537 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    ітерскиеі 29.03.96  і
  і  іобразованный геометрическим  і    іизделияі       і
  і  іорнаментом из неравностороннихі    і    і       і
  і  іромбов, на пересечениях    і    і    і       і
  і  ікоторых размещены изображения і    і    і       і
  і  іносовой части ледокола, между і    і    і       і
  і  іледоколами чередуется     і    і    і       і
  і  ісловесная составляющая    і    і    і       і
  і  і"ЛЕДОКОЛ" и "ICEBREAKER",   і    і    і       і
  і  івыполненная оригинальным шриф-і    і    і       і
  і  ітом. А справа и слева указаниеі    і    і       і
  і  іна производителя "Красный   і    і    і       і
  і  іОктябрь", выполненное в фир- і    і    і       і
  і  іменном стиле.         і    і    і       і
  і  іЦветовое сочетание:      і    і    і       і
  і  ібелый, черный, красный,    і    і    і       і
  і  іголубой, серебристый,     і    і    і       і
  і  іфиолетовый, темно-фиолетовый і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і32.іЛУННАЯ НОЧЬ          і  30 іКонди- і 154962 от і
  і  і               і    ітерскиеі 18.07.97  і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і33.іМЕЛОДИЯ            і  30 іКонди- і 154887 от і
  і  і               і    ітерскиеі 18.07.97  і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і34.іРисунок(*)          і  30 іКонфетыі 138140 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    і    і 28.02.96  і
  і  іобразованный стилизованным  і    і    і       і
  і  іизображением белых голубей и і    і    і       і
  і  ісловесной составляющей "МИР", і    і    і       і
  і  івыполненной на белой ленте, поі    і    і       і
  і  івертикали справа и слева   і    і    і       і
  і  іуказание на производителя   і    і    і       і
  і  і"Красный Октябрь", выполненноеі    і    і       і
  і  ів фирменном стиле.      і    і    і       і
  і  іЦветовое сочетание:      і    і    і       і
  і  ібелый, голубой, фиолетовый  і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і35.іМИШКА КОСОЛАПЫЙ        і  30 іКонди- і 199722 от і
  і  іMISHKA KOSOLAPYI       і    ітерскиеі 19.02.2001 і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і36.іРисунок(*)          і  30 іКонди- і 202797 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    ітерскиеі 13.06.2001 і
  і  іобразованный репродукцией   і    іизделияі       і
  і  ічасти картины Шишкина поверх і    і    і       і
  і  іголубого квадрата, над которойі    і    і       і
  і  ірасположено словесное     і    і    і       і
  і  іобозначение "Красный Октябрь",і    і    і       і
  і  івыполненное в фирменном стиле і    і    і       і
  і  ішрифтом, стилизованным под  і    і    і       і
  і  іпрописной, в две строки и впи-і    і    і       і
  і  ісанное в овал, под репродук- і    і    і       і
  і  іцией словесная составляющая в і    і    і       і
  і  ікириллице "МИШКА КОСОЛАПЫЙ"  і    і    і       і
  і  іна фоне стилизованных изобра- і    і    і       і
  і  іжений елок, вписанных в прямо-і    і    і       і
  і  іугольные ромбы.        і    і    і       і
  і  іЦветовое сочетание:      і    і    і       і
  і  ібелый, голубой, синий,    і    і    і       і
  і  ізеленый, коричневый, красный, і    і    і       і
  і  іжелтый            і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і37.іНЕЗАБУДКА           і  30 іКонди- і 149200 от і
  і  і               і    ітерскиеі 15.01.97  і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і38.іНЕЗАБУДКА           і  30 іКонди- і 195416 от і
  і  іNEZABUDKA           і    ітерскиеі 17.10.2000 і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і39.іРисунок(*)          і  30 іКонди- і 102822 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    ітерскиеі 24.02.92  і
  і  іобразованный изображением   і    іизделияі       і
  і  імальчика в шляпе характерной і    і    і       і
  і  іформы с бахромой и      і    і    і       і
  і  івертикальными полосами по три і    і    і       і
  і  іс боковых сторон и словесным і    і    і       і
  і  іэлементом "НИЗНАЙКА" с исправ-і    і    і       і
  і  іленной на "Е" буквой "И", и  і    і    і       і
  і  іуказание на производителя   і    і    і       і
  і  і"Красный Октябрь", выполненноеі    і    і       і
  і  ів фирменном стиле.      і    і    і       і
  і  іЦветовое сочетание:      і    і    і       і
  і  ібирюзовый, желтый, черный,  і    і    і       і
  і  ікрасный, белый, розовый,   і    і    і       і
  і  ікоричневый, оранжевый     і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і40.іРисунок(*)          і  30 іКонфетыі 144235 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    і    і 22.07.96  і
  і  іобразованный изображением   і    і    і       і
  і  ідевочки, которая в поднятой  і    і    і       і
  і  іруке держит конфету, и собаки,і    і    і       і
  і  ікоторая тянет девочку за   і    і    і       і
  і  іподол платья сидя на задних  і    і    і       і
  і  ілапах, справа от изображения і    і    і       і
  і  іпо вертикали расположена   і    і    і       і
  і  ісловесная составляющая "Ну-ка,і    і    і       і
  і  іотними!", слева указание на  і    і    і       і
  і  іпроизводителя "Красный    і    і    і       і
  і  іОктябрь", выполненное в фир- і    і    і       і
  і  іменном стиле.         і    і    і       і
  і  іЦветовое сочетание:      і    і    і       і
  і  ібелый, желтый, красный, синий,і    і    і       і
  і  ічерный, серый, светло-серый, і    і    і       і
  і  ісветло-коричневый, темно-   і    і    і       і
  і  ікоричневый          і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і41.іОЛЕНЬ             і  30 іКонди- і 183383 от і
  і  і               і    ітерскиеі 09.02.2000 і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і42.іРисунок(*)          і  30 іКонфетыі 107906 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    і    і 08.09.92  і
  і  іобразованный стилизованным  і    і    і       і
  і  іизображением петуха в средней і    і    і       і
  і  ічасти, в верхней и нижней   і    і    і       і
  і  ічастях цветочный орнамент,  і    і    і       і
  і  іобразующий сердечки, словесныйі    і    і       і
  і  іэлемент "Петушок Золотой   і    і    і       і
  і  ігребешок" расположен     і    і    і       і
  і  івертикально между петухами, и і    і    і       і
  і  іуказание на производителя   і    і    і       і
  і  і"Красный Октябрь", выполненноеі    і    і       і
  і  ів фирменном стиле.      і    і    і       і
  і  іЦветовое сочетание:      і    і    і       і
  і  ізеленый, светло-зеленый,   і    і    і       і
  і  ічерный, красный, светло-   і    і    і       і
  і  ікоричневый          і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і43.іПЕТУШОК            і  30 іКонди- і 216251 от і
  і  іЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК       і    ітерскиеі 04.07.2002 і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і44.іПЕРВОКЛАССНИЦА        і  30 іКонди- і 168825 от і
  і  і               і    ітерскиеі 27.10.98  і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і45.іРисунок(*)          і  30 іКонфетыі 108257 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    і    і 05.10.92  і
  і  іобразованный медицинским   і    і    і       і
  і  ікрестом, вписанным в круг, со і    і    і       і
  і  ісловесной составляющей по   і    і    і       і
  і  ігоризонтальной линии креста  і    і    і       і
  і  і"диабетический продукт" и   і    і    і       і
  і  і"употреблять по назначению  і    і    і       і
  і  іврача" по окружности, надписи і    і    і       і
  і  іограничены прямыми линиями и і    і    і       і
  і  ічастями окружностей, над и поді    і    і       і
  і  іпрямыми линиями изображения  і    і    і       і
  і  іягод клубники, справа и слева і    і    і       і
  і  іот изображения слова "конфеты і    і    і       і
  і  іна ксилите помадно-клубничные і    і    і       і
  і  іГосагропром РСФСР, конд. ф-ка і    і    і       і
  і  і"Красный Октябрь", слова   і    і    і       і
  і  і"Красный Октябрь" выполнены в і    і    і       і
  і  іоригинальном фирменном стиле. і    і    і       і
  і  іЦветовое сочетание:      і    і    і       і
  і  ібелый, красный, зеленый,   і    і    і       і
  і  імалиновый           і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і46.іРисунок(*)          і  30 іКонфетыі 105553 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    і    і 15.06.92  і
  і  іобразованный изображением   і    і    і       і
  і  іраков и словесной составляющейі    і    і       і
  і  іс расположенными поочередно  і    і    і       і
  і  імежду раками словами     і    і    і       і
  і  і"карамель" и "РАКОВЫЕ ШЕЙКИ", і    і    і       і
  і  іа по вертикали справа и слева і    і    і       і
  і  іуказание на производителя   і    і    і       і
  і  і"Красный Октябрь", выполненноеі    і    і       і
  і  ів фирменном стиле.      і    і    і       і
  і  іЦветовое сочетание:      і    і    і       і
  і  ічерный, белый, красный    і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і47.іРАКОВЫЕ ШЕЙКИ         і  30 іКонди- і 211287 от і
  і  іRAKOVIE SHEIKI        і    ітерскиеі 19.04.2002 і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і48.іРОССИЯНКА           і  30 іКонди- і 226819 от і
  і  і               і    ітерскиеі 04.11.2002 і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і49.іРУСЬ-ТРОЙКА          і  30 іКонди- і 147926 от і
  і  і               і    ітерскиеі 15.11.96  і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і50.іРУСЬ-ТРОЙКА          і  30 іКонди- і 221032 от і
  і  і               і    ітерскиеі 12.09.2002 і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і51.іРисунок(*)          і  30 іКонфетыі 125532 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    і    і 10.05.95  і
  і  іобразованный иллюстрацией к  і    і    і       і
  і  ісказке А.С. Пушкина "Садко" в і    і    і       і
  і  іобрамлении орнамента из    і    і    і       і
  і  істилизованных изображений   і    і    і       і
  і  ірастений и птиц, в верхней  і    і    і       і
  і  ічасти на стилизованном    і    і    і       і
  і  іизображении листа пергамента і    і    і       і
  і  ісловесный элемент "САДКО",  і    і    і       і
  і  івесь товарный знак выполнен в і    і    і       і
  і  істарорусской манере.     і    і    і       і
  і  іЦветовое сочетание:      і    і    і       і
  і  ібелый, желтый, лимонный, беже-і    і    і       і
  і  івый, коричневый, серый, болот-і    і    і       і
  і  іный, красный, голубой, синий, і    і    і       і
  і  ітемно-синий, зеленый, золо-  і    і    і       і
  і  ітистый, черный        і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і52.іСАДКО             і  30 іКонфетыі 213630 от і
  і  іSADKO             і    і    і 31.05.2002 і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і53.іРисунок(*)          і  30 іКонфетыі 180343 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    і    і 05.10.99  і
  і  іобразованный изображениями  і    і    і       і
  і  іземных шаров с параллелями и і    і    і       і
  і  імеридианами, разделенный   і    і    і       і
  і  іполосой с красными крестами и і    і    і       і
  і  ісловесной составляющей    і    і    і       і
  і  і"Северный полюс", а справа и і    і    і       і
  і  іслева указание на производи- і    і    і       і
  і  ітеля "Красный Октябрь", выпол-і    і    і       і
  і  іненное в фирменном стиле.   і    і    і       і
  і  іЦветовое сочетание:      і    і    і       і
  і  ібелый, светло-зеленый, темно- і    і    і       і
  і  ікоричневый, красный      і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і54.іСКАЗКА            і  30 іКонди- і 199901 от і
  і  іSKAZKA            і    ітерскиеі 26.02.2001 і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і55.іРисунок(*)          і  30 іКонди- і 103990 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    ітерскиеі 06.04.92  і
  і  іобразованный иллюстрацией к  і    іизделияі       і
  і  ісказке А.С. Пушкина "О золотойі    і    і       і
  і  ірыбке", в нижней части рисункаі    і    і       і
  і  іна стилизованном изображении і    і    і       і
  і  ілиста пергамента словесный  і    і    і       і
  і  іэлемент "шоколад Сказки    і    і    і       і
  і  іПушкина", выполненный шрифтом,і    і    і       і
  і  інапоминающим старорусский.  і    і    і       і
  і  іЦветовое сочетание:      і    і    і       і
  і  ібелый, светло-зеленый, темно- і    і    і       і
  і  ізеленый, серый, золотистый,  і    і    і       і
  і  ібежевый, черный        і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і56.іСКАЗКИ ПУШКИНА        і  30 іКонди- і 213631 от і
  і  іSKAZKI PUSHKINA        і    ітерскиеі 31.05.2002 і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і57.іРисунок(*)          і  30 іКонфе- і 143234 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    іты,  і 17.06.96  і
  і  іобразованный стилизованным  і    іпомадкиі       і
  і  ірастительным орнаментом, в  і    і    і       і
  і  ісередине которого расположен і    і    і       і
  і  іпрямоугольник с выведенной из і    і    і       і
  і  іправовой охраны словесной   і    і    і       і
  і  ісоставляющей "СЛИВОЧНАЯ    і    і    і       і
  і  іПОМАДКА с цукатом".      і    і    і       і
  і  іЦветовое сочетание:      і    і    і       і
  і  ібелый, коричневый, темно-   і    і    і       і
  і  ікоричневый, светло-коричневый і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і58.іРисунок(*)          і  30 іКонфетыі 105743 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    і    і 15.06.92  і
  і  іобразованный изображением   і    і    і       і
  і  існежинок и словом "СНЕЖОК", и і    і    і       і
  і  іуказание на производителя   і    і    і       і
  і  і"Красный Октябрь", выполненноеі    і    і       і
  і  ів фирменном стиле.      і    і    і       і
  і  іЦветовое сочетание:      і    і    і       і
  і  ібелый, синий         і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і59.іРисунок(*)          і  30 іКонди- і 137674 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    ітерскиеі 15.02.96  і
  і  іобразованный повторением по  і    іизделияі       і
  і  івертикали словесной      і    і    і       і
  і  ісоставляющей "СНЕЖОК", выпол- і    і    і       і
  і  іненной оригинальным шрифтом  і    і    і       і
  і  іна фоне трех частично пересе- і    і    і       і
  і  ікающихся белых кругов, и сти- і    і    і       і
  і  ілизованным изображением снежи-і    і    і       і
  і  інок, по вертикали справа и  і    і    і       і
  і  іслева указание на производите-і    і    і       і
  і  іля "Красный Октябрь", выпол- і    і    і       і
  і  іненное в фирменном стиле.   і    і    і       і
  і  іЦветовое сочетание:      і    і    і       і
  і  ібелый, синий, голубой,    і    і    і       і
  і  ісеребристый          і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і60.іСНЕЖОК            і  30 іКонди- і 191868 от і
  і  іSNEZHOK            і    ітерскиеі 04.08.2000 і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і61.іРисунок(*)          і  30 іКонфетыі 138139 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    і    і 28.02.96  і
  і  іобразованный стилизованным  і    і    і       і
  і  іизображением космических   і    і    і       і
  і  іспутников и ракет на фоне   і    і    і       і
  і  ізвездного неба и словесной  і    і    і       і
  і  ісоставляющей "Стратосфера",  і    і    і       і
  і  івыполненной оригинальным   і    і    і       і
  і  ішрифтом, по вертикали справа иі    і    і       і
  і  іслева указание на производи- і    і    і       і
  і  ітеля "Красный Октябрь", выпол-і    і    і       і
  і  іненное в фирменном стиле.   і    і    і       і
  і  іЦветовое сочетание:      і    і    і       і
  і  ібелый, синий, розовый     і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і62.іРисунок(*)          і  30 іКонфе- і 143072 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    іты,  і 17.06.96  і
  і  іобразованный изображением   і    іконди- і       і
  і  іфасада Третьяковской картиннойі    ітерскиеі       і
  і  ігалереи, под которым     і    іизделияі       і
  і  ірасположена словесная состав- і    і    і       і
  і  іляющая "ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ"і    і    і       і
  і  іи указание на производителя  і    і    і       і
  і  і"Красный Октябрь", выполненноеі    і    і       і
  і  ів фирменном стиле.      і    і    і       і
  і  іЦветовое сочетание:      і    і    і       і
  і  ічерный, золотистый      і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і63.іЦВЕТЫ ЛЮБИМЫМ         і  30 іКонди- і 183426 от і
  і  і               і    ітерскиеі 14.01.2000 і
  і  і               і    іизделияі       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+
  і64.іРисунок(*)          і  30 іКонфетыі 138837 от і
  і  іКомбинированный товарный знак,і    і    і 28.02.96  і
  і  іобразованный геометрическим  і    і    і       і
  і  іорнаментом из прямых линий, в і    і    і       і
  і  іцентральной части находятся  і    і    і       і
  і  істилизованные изображения   і    і    і       і
  і  ісолнца, над и под которыми  і    і    і       і
  і  ірасположена словесная     і    і    і       і
  і  ісоставляющая "ЧЕРНОМОРОЧКА" и і    і    і       і
  і  іуказание на производителя   і    і    і       і
  і  і"Красный Октябрь", выполненноеі    і    і       і
  і  ів фирменном стиле.      і    і    і       і
  і  іЦветовое сочетание:      і    і    і       і
  і  ібелый, красный, синий,    і    і    і       і
  і  ісветло-коричневый       і    і    і       і
  +---+------------------------------+-------+-------+-------------+


4. Срок принятия мер, связанных с приостановлением выпуска: 23.12.2007.